Jirafa

Collage papel, 30 x 30 centímetros...

Faro

Collage papel, 21 x 21 centímetros....